ANBI

ANBI-gegevens

Naam: Stichting TenToon Ensemble te Utrecht

RSIN/fiscaal nummer: 8214.11.548

Emailadres: info@tentoonensemble.nl

Doelstelling: 

De stichting heeft ten doel: het uitvoeren, promoten van diverse stijlen van blaasmuziek op originele wijze, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of -zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin – van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
Het geven van concerten in de “gebruikelijke” concertzaal, maar ook op bijzondere locaties.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

het TenToon Ensemble streeft er naar om met klassieke, instrumentale muziek een breed publiek te vermaken, te verrassen en te verbinden. In onze projecten spelen we daarbij in op actuele thema’s binnen de maatschappij. 

Het doel van de stichting is niet het maken van winst. Inkomsten worden per project verkregen uit uitkoopsommen, subsidies en bijdrages van fondsen en dienen ter financiering van deze projecten. Het vermogen van de stichting dient de uitvoering van de projecten van het ensemble en wordt beheerd door de leden van het ensemble.

De bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Nynke Jaarsma

Penningmeester: Cornelis Groot

Secretaris: Frederike Kroon

Het beloningsbeleid:

De bestuurders zijn onbezoldigd. Er zijn geen vaste medewerkers of directie.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

In 2023 is het TenToon Ensemble actief geweest met drie Nieuwjaarsconcerten in januari. Deze vonden plaats in de Philharmonie van Haarlem, de Azijnfabriek in Den Bosch en het Chassé Theater in Breda.

In oktober werden de eerste opnamesessies gehouden voor de nieuwe CD, Rhapsody!, van het TenToon Ensemble. De tweede, afrondende sessies vinden plaats in april 2024. De voorverkoop van de CD is al gestart.

De balans en staat van baten en lasten met toelichting:

Winst- en verliesrekening 2022